desember 23, 2014 | Posted in:Prostitusjon

I Norge er det i dag tillatt å selge seksuelle tjenester og å kjøpe sex fra personer over 18 år. Hallikvirksomhet, det vil si å tjene penger på andres prostitusjon, er derimot forbudt. Det eksisterer også en egen straffebestemmelse mot menneskehandel (se mer underMenneskehandel og lovgivning). Flere lover kan benyttes for å regulere prostitusjon, blant annet skattelovgivning, plan- og bygningsloven og utlendingsloven, samt straffelovens § 195 og § 196 som forbyr seksuell omgang med barn under 14 år og 16 år. De mest sentrale paragrafene som omhandler prostitusjon står imidlertid i straffeloven:

Hallikparagrafen:

Forbudet mot hallikvirksomhet lyder som følger:

«Straffeloven § 202. Den som
a) fremmer andres prostitusjon eller
b) leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte,
straffes med bøter eller fengsel inntil 5 år.
Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.
Med prostitusjon menes i denne bestemmelsen at en person har seksuell omgang eller handling med en annen mot vederlag.»

Den såkalte hallikparagrafen forbyr dermed enhver form for tilrettelegging for prostitusjon, enten det gjelder utleie av lokaler brukt til sexsalg, annonsering av kjøp og salg av seksuelle tjenester, eller andre former for fremming av prostitusjonsvirksomhet. Straffebestemmelsen er ment å ramme personer som står bak og profitterer på andres prostitusjon.

Saker om hallikvirksomhet

En Høyesterettsdom avsagt 24.2. 2004 dømte flere personer til fengsel for hallikvirksomhet etter tidligere § 206, nå § 202 i straffeloven. Mennene drev en campingplass på Skipagurra i Tana kommune, og samarbeidet med et russisk reisebyrå for å transportere russiske kvinner til campingplassen. Mange av kvinnene drev prostitusjonsvirksomhet ved campingplassen, og flere av mennene ble dermed dømt for å fremme prostitusjon.

Avisen Søndag Søndag ble først dømt i Oslo tingrett, deretter frifunnet i Borgarting lagmannsrett i 2004 for å fremme prostitusjon via prostitusjonsannonsene i avisen. En begrunnelse for frifinnelsen var at det ikke var bevist hva slags seksuelle tjenester annonsene formidlet.

Myten tilsier at halliken er en lett synlig (gjerne utenlandsk) mann prydet med gullkjeder, som styrer gateprostituerte med trusler og vold. Hallikvirksomhet kan imidlertid innebære ulike handlinger, for eksempel tilrettelegging i form av annonsering eller utleie av en leilighet, men også vold og tvang. Både menn og kvinner kan fungere som halliker og bli dømt for hallikvirksomhet. Myten om halliken stemmer dermed ikke nødvendigvis overens med virkeligheten.

Forbud mot kjøp av sex fra unge under 18 år

Forbudet mot sexkjøp fra unge under 18 år lyder som følger:

«Straffeloven § 203. Den som mot vederlag har seksuell omgang eller handling med en person under 18 år, straffes med bøter eller med fengsel inntil 2 år.
Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med mindre aktsom god tro foreligger.»

Kriminaliseringen av sexkjøp fra unge ble blant annet begrunnet med at unge mellom 16 og 18 år har et særlig behov for vern mot seksuell utnyttelse, og at kjøp av seksuelle tjenester fra så unge mennesker er mer uønsket og straffverdig enn kjøp av sex fra voksne. Forbudet skulle dessuten gi et tydelig signal om at sexkjøp fra unge er uakseptabelt.

Kriminalisering av kjøp av sex fra unge er også i tråd med FNs konvensjon av 20. november 1989 om barns rettigheter; som forplikter deltakerstatene til å verne barn mot alle former for seksuell utnyttelse og misbruk. Dessuten ble hensynet til en nordisk rettsenhet trukket frem som et argument for kriminalisering, da både Sverige, Danmark og Finland har et tilsvarende forbud.

Straffebestemmelsen gjelder også for norske borgere i utlandet.

Saker om sexkjøp fra unge under 18 år

Per 8.7.2004 var det registrert 16 forskjellige anmeldelser etter straffelovens § 203. De fleste anmeldelsene var foretatt av foreldre sammen med eller uten fornærmede. Flertallet av anmeldelsene ble imidlertid henlagt, oftest på grunn av bevisets stilling. Kun en sak var registrert med fellende dom, og da etter både straffelovens § 195 som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år og straffelovens § 203.

Kilder:
Høyesteretts nettsider
Justis- og politidepartementets nettsider
– Kippe, Elin (2004): Kjøper ”ekte mannfolk” sex? – En studie av 20 menn som kjøper seksuelle tjenester. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO og Helse og Rehabilitering.
– Kippe, Harald og Asmund Seiersten (2002): Spesiell strafferett og spesiallover. Nesbru: Vett og Viten AS.
Lovdata
– Nettavisen 4.2.2004: ”Søndag Søndag hallik-dømt.” [Lesedato 12.7.2005].
Nettavisen 22.12.2004: ”Søndag Søndag frikjent for horereklame.” [Lesedato 12.7.2005].
Om lov om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd). Det Kongelige Justis- og politidepartement, 2000. Ot.prp. nr. 28 (1999-2000).
– Pro Sentrets nettsider
– Skilbrei, May-Len (1999): “Norsk prostitusjonskontroll på 1990-tallet.” I: Kritisk Juss 1999 (26) s. 59-74.
Straffeloven. Almindelig borgerlig straffelov av 22. mai 1902 nr. 10.