mars 30, 2014 | Posted in:Prostitusjon

Våren 2007 blusset debatten om kriminalisering av sexkjøp opp i norsk offentlighet, særlig i forbindelse med de ulike politiske partienes landsmøter. Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet vedtok på sine landsmøter å arbeide for en kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester i Norge. Disse vedtakene førte til et flertall blant regjeringspartiene for en slik lovendring, og prosessen med å utforme et forslag til ny lovtekst ble satt i gang.

I juli 2007 ble et forslag til ny lov om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester i Norge (ny § 202 a i straffeloven av 1902) sendt på høring til en rekke organisasjoner og instanser. Fristen for høringssvar var satt til 10.oktober 2007.

I april 2008 fremmet regjeringen lovforslaget om forbud mot kjøp av seksuelle tjenester i Norge og i utlandet. Dette ble den 18.04.2008 sendt over til Stortinget for videre behandling og foreløpig dato for avgivelse av innstilling er 14. oktober 2008.

 

Forslag til ny § 202 a skal lyde som følger:

Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som

  1. a) skaffer seg eller andre seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag,
  2. b) oppnår seksuell omgang eller handling ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen, eller
  3. c) på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får noen til å utføre med seg selv handlinger som svarer til seksuell omgang.

Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes etter andre bestemmelser, er straffen fengsel inntil 1 år.

Du kan lese hele lovforslaget her:

Ot.prp.nr. 48 (2007-2008)

 

Lovforslaget er nå til saksbehandling i Justiskomiteen og det vil være en høring 10. juni 2008.

Les mer om høringen i Justiskomiteen her:

Høring i Justiskomiteen om Ot.prp.nr 48 (2007-2008)