august 4, 2013 | Posted in:Prostitusjon

”En ensom mann med pukkelrygg, trebein og glassøyne, ute av stand til å hevde seg under kjønnsmarkedets harde penhetslov”

– slik beskrives myten om ”horekunden” (Høigård og Finstad, 1986, side 63 og 64).

Forskning viser imidlertid at menn som kjøper sex er en uensartet gruppe, med ulike begrunnelser for å kjøpe seksuelle tjenester. Ifølge Folkehelseinstituttets seksualvaneundersøkelse fra 2002 har 13% av norske menn betalt for sex en eller flere ganger. Mye tyder på at de fleste kunder i prostitusjonen har kjøpt seksuelle tjenester en eller et fåtall ganger, mens en liten gruppe menn står for majoriteten av sexkjøpene som foretas. Til sammenlikning har 12,7 % av svenske menn, 14 % av danske menn, 6,6 % av britiske menn, 14,3 % av nederlandske menn og 38,6 % av spanske menn kjøpt sex en eller flere ganger. Tallene kan sees på som uttrykk for ulike kulturelle syn på sexkjøp.

Det er grunn til å tro at det er svært få kvinner i Norge som kjøper sex.

Menn som kjøper sex begrunner sexkjøpene på forskjellige vis. Mange ønsker seg for eksempel spenning, tilfredsstillelse av seksuelle behov, uforpliktende sex, rekreasjon, selskap eller nærhet, mens andre ønsker å få utført spesielle seksuelle varianter. Noen kunder rettferdiggjør sexkjøpene ved å betrakte kjøp av seksuelle tjenester som en markedsaktivitet mellom to likeverdige parter. De uttrykker at de kjøper sex av kvinner som prostituerer seg frivillig, det vil si at kvinnene ikke er mindreårige, ruset, eller styrt av bakmenn.

Enkelte kunder har en dobbelthet i forhold til sexkjøpene: På den ene siden ønsker de seg uforpliktende sex, men på den andre siden vil de ha en kjæresteliknende relasjon til kvinnene de kjøper sex av. De kan imidlertid føle skuffelse over å ikke få den nærheten de ønsker seg:

”Der er mange rosenrøde opfattelser af prostitution, men da siger jeg, at det eneste man ikke kan købe på denne jord er kærlighed. (…)”

– sitat fra et intervju med en mann som kjøper seksuelle tjenester (Lautrup, 2005, side 74).

Flere kunder føler også skyld- og skamfølelse på grunn av sexkjøpene, både overfor kvinnene de kjøper sex av og eventuell familie. Enkelte føler dessuten avhengighet av sexkjøpene, og ønsker hjelp til å slutte å kjøpe sex.

87 %, det vil si de fleste norske menn, har aldri kjøpt seksuelle tjenester.

Kilder:
– Høigård, Cecilie og Liv Finstad (1986): Bakgater. Om prostitusjon, penger og kjærlighet. Oslo: Pax Forlag a/s.
– Kippe, Elin (2004): Kjøper ”ekte mannfolk” sex? – En studie av 20 menn som kjøper seksuelle tjenester. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO og Helse og Rehabilitering.
– ”Könsköparna. Varfor går män egentligen till prostituerade? Djupanalys av män som köper sex.” Göran Sandell m.fl. Stockholm: Natur och Kultur, 1996.
– Lautrup, Claus (2005): Det skal ikke bare være en krop mod krop-oplevelse…” En sociologisk undersøgelse om prostitutionskunder. København: Videns- og formidlingscenter for socialt udsatte.
– Lyngbye, Paul (2000): Mænd der betaler kvinder – om brug af prostitution. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
– Ny seksualvaneundersøkelse. Oslo: Folkehelseinstituttet. 2003. [Lesedato 8.9.2005].
– Prieur, Annick og Arnhild Taksdal (1989): Å sette pris på kvinner. Menn som kjøper sex. Oslo: Pax Forlag a/s.
– Smette, Ingrid (2003): Den seksuelle slavestand? Ein rapport om kundar i prostitusjonen. Oslo: Pro Sentret, Oslo kommune.
– Stølan, Liv Os (1994): Kjøper du sex? Har du noe valg? – en studie av et tiltak rettet mot menn som kjøper sex. Hovedfagsoppgave i kriminologi, våren 1994. Oslo: Institutt for kriminologi, UiO.
– Sørensen, Mette-Lise (2004): Fordi jeg må… – En undersøkelse af prostitutionskunders holdninger. København: Københavns Universitet.