oktober 14, 2015 | Posted in:Prostitusjon

Kriminalisering av sexkjøp?

Mange er enige om at prostitusjon kan medføre en rekke skadevirkninger. Det er imidlertid uenighet om hvilke virkemidler som bør tas i bruk for å bekjempe prostitusjon, og debatten om hvorvidt kjøp av seksuelle tjenester skal forbys i Norge blusser jevnlig opp.

Argumenter for å kriminalisere sexkjøp er blant annet at et forbud gir en viktig signaleffekt om at sexkjøp er uakseptabelt, samtidig som det gir et negativt signal å ikke kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester. Tilhengere av kriminalisering ønsker at et lovforbud skal virke moraldannende – og påvirke folks holdninger til sexkjøp over tid. Forkjempere for kriminalisering hevder også at et forbud synliggjør at kvinnene i prostitusjonen utnyttes, og plasserer ansvaret hos kundene. Dessuten mener enkelte at et lovforbud kan begrense prostitusjonsmarkedet og dermed forhindre menneskehandel.

En eventuell kriminalisering er ment å virke avskrekkende både overfor menn som allerede kjøper sex, men også overfor potensielle kunder. Et annet argument for å kriminalisere sexkjøp er at menn som kjøper sex handler ut ifra en nyttekalkyle over hva som lønner seg å gjøre. Vissheten om at de kan straffes for å kjøpe sex, kan dermed overskygge lysten til å kjøpe seksuelle tjenester.

Argumenter mot kriminalisering er blant annet frykt for negative sidevirkninger ved et lovforbud. Motstandere av kriminalisering er redde for at markedet skal ”gå under jorden” og bli mindre synlig og tilgjengelig for hjelpeapparat og politi. Dermed blir prostituerte også mer sårbare for utnytting og vold fra halliker. De argumenterer også for at det er vanskelig for politi og rettsapparat å følge opp et slikt lovforbud, og at den strafferettslige kontrollen i praksis kan gå utover prostituerte.

Et annet poeng blant motstandere av kriminalisering er at prostitusjon bør sees på som et sosialt problem og ikke et kriminalpolitisk spørsmål. Noen frykter også at et lovforbud kan fungere som en politisk sovepute, et symbol på handlekraft – som fører til at innsatsen for å hjelpe prostituerte reduseres.

En arbeidsgruppe nedsatt av Justis- og politidepartementet, ledet av jusprofessor Ulf Stridbeck, har evaluert Sverige og Nederlands bruk av lovverket for å regulere prostitusjon. Erfaringene fra disse landene skal nyttegjøres i den videre debatten om kriminalisering av sexkjøp i Norge. Regjeringen besluttet i desember 2004 at sexkjøp fra personer over 18 år foreløpig ikke skal kriminaliseres.

Kilder:
– Justis- og politidepartementets nettsider
– Kippe, Elin (2004): Kjøper ”ekte mannfolk” sex? – En studie av 20 menn som kjøper seksuelle tjenester. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO og Helse og Rehabilitering.
– Nei til kundekriminalisering (2005): Brosjyre utgitt av Pro Sentret.
Om lov om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd). Det Kongelige Justis- og politidepartement, 2000. Ot.prp. nr. 28 (1999-2000).
Pro Sentrets nettsider
– Prostitusjon og handel med kvinner (2003): Hefte utgitt av Nettverk mot prostitusjon og handel med kvinner.
– Skilbrei, May-Len (1999): “Norsk prostitusjonskontroll på 1990-tallet.” I: Kritisk Juss 1999 (26) s. 59-74.